don't eject when no ball/cob
[aversive.git] / COPYING
2009-12-19 zer0ini